Skip to content

Domeinnaamvoorwaarden

Roots verkoopt topleveldomeinnamen (TLD’s) – gTLD’s (generieke topleveldomeinen) en ccTLD’s (landspecifieke topleveldomeinen).

De volgende Overeenkomst (“Voorwaarden” of “Overeenkomst”) is van toepassing op jouw gebruik van domeinnamen geregistreerd via of overgedragen aan Roots (“Roots”, “ons”, “onze”). Deze Overeenkomst is een integraal onderdeel van de AGV van Roots (“AGV”) en samen met de Regentenovereenkomst die wordt verstrekt door de respectieve Registry of Registrar of Record, en ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) vertegenwoordigt de gehele Overeenkomst tussen jou en Roots met betrekking tot je gebruik van domeinnamen en domein gerelateerde diensten.

Door een domein te kopen van of over te dragen naar Roots, verklaart u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. De algemene voorwaarden van onze registrars kunnen worden geraadpleegd op:

Roots is niet verantwoordelijk voor domeinnamen die aan onze diensten zijn gekoppeld maar niet via ons zijn geregistreerd.

1. Domeinnaamregistratie en -beheer

1.1. Je kunt een domeinnaamregistratie aanvragen door een een bestelling te doen op de website van Roots. We kunnen niet garanderen dat de domeinnaam die in je bestelling wordt aangevraagd, op je naam zal worden geregistreerd of door je kan worden geregistreerd. Vertrouw niet op het feit dat je een bestelling hebt geplaatst om een domeinnaam te registreren totdat we je een melding sturen dat de bestelling is geaccepteerd en je domein is geregistreerd.

1.2. De registratie en het doorlopende gebruik van een domeinnaam zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de relevante naamgevende autoriteit, die hierbij door verwijzing zijn opgenomen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Roots geen verantwoordelijkheid draagt als een naamgevingsinstantie weigert een domeinnaam te registreren.

1.3. Als je een domeinnaam registreert via of een domein overdraagt naar Roots, laat je het domein managen/beheren door Roots. Via de supportkanalen kan je een Roots verzoeken verschillende acties te ondernemen omtrent je domeinnaam.

1.4. Domeinnamen en domeingerelateerde diensten kunnen worden verlengd en beëindigd zoals uiteengezet in de Roots Algemene Voorwaarden. Domeinregistratie en verlengingskosten worden in geen geval terugbetaald. De maximale verlengingsperiode voor verschillende TDL’s kan variëren, afhankelijk van het respectieve register. Verlengingskosten voor verlopen domeinnamen kunnen variëren, afhankelijk van de registrar of record.

2. Registrantinformatie

2.1. Als onderdeel van het registratieproces moet je ons bepaalde informatie verstrekken en deze informatie zo nodig onmiddellijk bijwerken om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden. We zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met de AGV en ons Privacybeleid. De informatie die nodig is om je domeinnaamregistratie te verwerken, staat op je Bestelling en in je account omgeving.

2.2. Als je informatie verstrekt over een derde partij, verklaar je hierbij dat je deze derde partij op de hoogte hebt gesteld en hun uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gekregen voor de openbaarmaking en het gebruik van hun informatie zoals uiteengezet in de AGV en ons Privacybeleid.

2.3. Sommige registeranten vereisen dat u uw contactgegevens bevestigt na de eerste registratie en / of na elke wijziging of contactgegevens, voordat een domeinnaamregistratie is voltooid of bijgewerkt. Als dit van toepassing is op jouw domein, stuurt Roots of de registrar je een e-mailmelding met instructies voor het bevestigen van jouw gegevens. Als je jouw gegevens niet binnen de opgegeven termijn bevestigt, wordt je domein opgeschort of verwijderd, wat invloed heeft op de functionaliteit van de Roots-diensten die aan dat domein zijn gekoppeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van alle instructies die je ontvangt om je domeinnaamregistratie te behouden.

2.4. Je erkent en gaat ermee akkoord dat bij het verlengen van de domeinnaam het type informatie dat je moet verstrekken, kan veranderen. Als je niet akkoord gaat om de nieuwe informatie te verstrekken, wordt je registratie niet verlengd.

2.5. De informatie die je verstrekt, bepaalt het eigendom van het domein. Voor niet-verlopen domeinnamen die zijn geregistreerd via Roots en afhankelijk van beschikbaarheid en de vereisten van het respectieve register, kan deze informatie worden bijgewerkt via je account omgeving.

2.6. Je bent als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele contactgegevens. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor annulering of weigering om een domeinnaam te vernieuwen door de betreffende naamgevende autoriteit wegens het niet verstrekken van dergelijke informatie. Je bent verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de contactgegevens van uw domeinnaam die zijn aangebracht via de Roots account omgeving.

2.7. Je erkent en stemt ermee in dat als je (i) onjuiste informatie verstrekt; (ii) niet in staat bent om contactgegevens onmiddellijk bij te werken; of (iii) niet reageert op Roots- of registrarvragen met betrekking tot de juistheid van de contactgegevens van je domeinnaam binnen een gespecificeerd tijdsbestek, dit een schending van de Voorwaarden vormt en dat dit kan leiden tot opschorting en / of annulering van je domeinnaamregistratie.

3. Verzameling en gebruik van registratie-informatie

3.1. Door een domeinnaam te registreren via of een domein over te dragen náár Roots, begrijp je en ga je ermee akkoord dat de Registrar of record, relevante Registry of ICANN richtlijnen, limieten en / of vereisten kan vaststellen met betrekking tot welke informatie Roots van je moet verzamelen om je de diensten te leveren en hoe we dergelijke informatie kunnen gebruiken.

3.2. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Roots de door jou verstrekte domeinnaamregistratie-informatie beschikbaar stelt, of dat Roots op andere wijze onderhoudt aan ICANN, de Registrar of Record, het Register en andere derde partijen zoals vereist of toegestaan door ICANN en toepasselijke wetgeving.

3.3. Je geeft hierbij je uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van domeinnaamregistratiegegevens zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, de AGV, ons Privacybeleid. Je doet hierbij onherroepelijk afstand van alle claims en oorzaken van acties die u zou kunnen hebben als gevolg van dergelijk gebruik of openbaarmaking van informatie door Roots.

4. Domeinoverdrachten (registrar)

4.1. Je kunt de registrar van record voor een bestaande domeinnaam wijzigen in overeenstemming met het overdrachtsbeleid en de vereisten van het relevante register. Alleen de persoon of entiteit die wordt vermeld als de registrant in de huidige domeinnaamregistratie (‘Domain Name Owner’) kan een verzoek indienen om het domein over te dragen naar Roots. Door diensten voor domeinoverdracht bij ons te kopen, verklaa je hierbij dat jij de eigenaar van de domeinnaam bent of dat je naar behoren door de eigenaar van de domeinnaam bent gemachtigd om een overdracht te initiëren.

4.2. De informatie die nodig is om een domeinnaamoverdracht te initiëren, wordt verzameld tijdens de Bestelling. We kunnen vereisen dat je aanvullende documentatie verstrekt die het eigendom van een domein bewijst voordat of nadat een overdrachtsverzoek is gestart. Als de registrar van het register gelijktijdig wordt gewijzigd met een verhandeling van een domeinnaam van de ene partij naar de andere, kunnen we je ook vragen om de juiste machtiging voor de overdracht in te dienen – dat wil zeggen een bilaterale overeenkomst tussen de partijen, een definitieve vaststelling van een bindend geschil afwikkelingsorgaan, een gerechtelijk bevel of andere passende machtiging.

4.3. Na succesvolle afronding van het verzoek tot overdracht van de registrar, wordt onze registrar onmiddellijk de registrar van het register.

4.4. Je erkent en gaat ermee akkoord dat elke overdracht van domeinnamen onderworpen is aan de voorwaarden en bepalingen die zijn vastgelegd door het respectieve register. Roots is niet verantwoordelijk voor het overdragen van domeinen die niet voldoen aan de vereisten voor overdracht van het respectieve register.

5. Klantverantwoordelijkheid. geschillen

5.1. Als je domeinnaamservices van Roots koopt, wordt de domeinnaam aan je klantaccount gekoppeld en ben je als enige verantwoordelijk voor het beheer van het domein in volledige overeenstemming met deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden, zelfs als het domein is geregistreerd bij of eigendom is van een derde partij. 

5.2. Elk geschil tussen jou en een derde, betreffende een domeinnaam, moet worden opgelost tussen de betrokken partijen. Roots zal geen partij zijn in een geschil, noch zal geschillenbeslechting vergemakkelijken. We behouden ons het recht voor om, bij kennis te nemen van een geschil en naar eigen goeddunken, de domeinnaam op te schorten of te annuleren en / of passende verklaringen af te leggen aan de registrar of record of het relevante register. Je garandeert en vertegenwoordigt dat naar je beste weten en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam, noch de manier waarop deze direct of indirect door jou en / of een gelieerde onderneming wordt gebruikt, direct of indirect inbreuk maakt op de wettelijke rechten van een derde . In elk geval zullen geschillen over het eigendom van domeinnamen worden geregeld door ICANN’s UDRP dat een integraal onderdeel van deze Overeenkomst is.

Deze domeinnaamovereenkomst is een integraal onderdeel van de AGV van Roots en kan worden gewijzigd in overeenstemming met de bepalingen in de AGV.